Efterhört förhör…

Säkerhetschefen har erfarit att han å denna plattform har uppgivits vidtagit vissa utredningsåtgärder i ett internt förtalsärende. Att offentligt å detta sätt kasta ljus över säkerhetschefens strängeligen sekretessbelagda åthävor utgör i sig ett hot mot klubbens integritet, att jämföra nationellt med rikets säkerhet. Etikettsbrott är bara förnamnet. Eftersom den generella etiketten för samtliga klubbens spelare är ”divor”, torde begrepp såsom ”bollbegåvning” och ”stilspelare” snarare uppfattas som hedersbetygelser å de åberopade divorna. Då det kan misstänkas att källan, Bacchus, å det grövsta dragit förhastade lingvistiskt och semantiska slutsatser om betydelsen av begreppen, som helt, eller åtminstone delvis, saknar motstycke, kan det inte uteslutas att nämnda diva kan komma att kallas till säkerhetschefen för att efterhöra förhör om omständigheterna kring uppgifternas infångande och offentliggörande. Då det p.g.a. sportchefens nedsatta hörsel, vilket han själv vidimerat, saknas förutsättningar att å honom applicera skälig misstanke om brott kommer han framgent att åtnjuta audiologisk immunitet. Vilka efterräkningar Bacchus har att vänta är dock t.v. höljt i sus och dus och dis och dimma.

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Sportchefen
Admin
2 years ago

Skönt när rättvisan har sin gång. Den skada, som jag åsamkats, kommer jag naturligtvis att begära skälig ersättning för. Ungefär så det räcker till en hörapparat.