Vittne träder fram

Junior nådde en framskjuten plats i den nyligen avslutade Sommartoppen. Han slog utmärkta 279 IRL på en serie. Nu träder ett vittne fram och berättar att Junior vid det aktuella tillfället spelade med rännstaketen uppfällda. Vittnet vill vara anonymt, men vi kan kalla honom Baresi. Ärendet har överlämnats till disciplinkommittén för åtgärd. Den sannolika påföljden blir att Junior stryks från Sommartoppens resultatlista och att han till nästa Sommartopp placeras i barngruppen, med rännstaket. En trist historia.